Matura
Dla rodziców
Rekrutacja
Ankiety
Ważne linki
Login: Hasło:

1 wrześniu 1946 roku z inicjatywy władz oświatowych Powiatu Drawskiego, mocą decyzji Kuratorium Okręgu Szkolnego w Szczecinie

1 wrześniu 1946 roku z inicjatywy władz oświatowych Powiatu Drawskiego, mocą decyzji Kuratorium Okręgu Szkolnego w Szczecinie powstało Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Handlowe w Złocieńcu. Gimnazjum mieściło się w przedwojennym budynku szkoły średniej przy ulicy Okrzei. Organizatorami szkoły średniej byli: Janina Zmysłowska

i Tadeusz Szypkowski, który został dyrektorem szkoły. Nauka trwała 4 lata, a absolwent nie zdawał egzaminu maturalnego, lecz otrzymywał świadectwo ukończenia szkoły.

 

Była to szkoła trzyletnia I stopnia, po ukończeniu, której można było kontynuować naukę w dwuletnim liceum stopnia II.( Szkolnictwo działało w strukturach oświaty II Rzeczypospolitej: szkoła podstawowa 7- klasowa, 3 - letnie gimnazjum i 2 - letnie liceum, Za-rządzenie Min.Oświaty z 21.09.1946 nr. II ŚR-4016/46 Dz.Urz.Min.Ośw. Nr 11 z 23.9.1946 poz.376, pkt. 1.

Relacja Krystyny Rosiak dot. Gimnazjum w Złocieńcu: „ogromne kłopoty stwarzał brak sprzętu, podręczników, lektur i innych pomocy naukowych. Zdarzało się niejedno-krotnie, że pierwszych latach nauki uczniowie przynosili z domu krzesła na czas zajęć lekcyjnych. We własnym zakresie zbierali czyste kartki z niemieckich dokumentów, znaj-dujące się przeważnie w zagruzowanych piwnicach, aby na ich odwrocie notować w cza-sie lekcji. Kartki pełniły rolę „zeszytów” uczniowskich”.

Rok szkolny 1946/47 był prawdziwie pionierskim dla złocienieckiej szkoły. W ciągu roku szkolnego stabilizowała się wolno kadra nauczycielska, uzupełniana nauczycielami, którzy przybywali z rzeszami emigrantów z Polski centralnej, Kresów i powracającymi

z robót przymusowych. Różnymi drogami nabywano i uzupełniano brakujący sprzęt szkolny oraz podstawowe pomoce naukowe. Największym problemem był brak podręczników szkolnych, a te, które posiadali nauczyciele, były jedynym źródłem szkolnej edukacji, stąd notatki zapisane w „ zeszytach” były podstawowym źródłem wiedzy szkolnej.

W 1947r. Tadeusz Szypkowski otrzymał przeniesienie na dyrektora szkoły ekonomicznej w Słupsku. Stanowisko dyrektora powierzono Kazimierzowi Kozaczkowi, który pełnił tę funkcję do 1951r.

 

W 1948r. Rozporządzeniem Ministra Oświaty, dotychczasowe gimnazja zostały przekształcone na czteroletnie licea, a podstawą organizacyjną kształcenia była sied-mioletnia szkoła podstawowa.

 

W roku szkolnym 1950/51 rozpoczęło funkcjonowanie Liceum Administracyjno

–Gospodarcze II stopnia dla Dorosłych.

 Od 1 września 1953r. szkołę przekształcono na 5-letnie Technikum Handlowe Cen-trali Rolniczej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie. Absolwenci po ukończe-niu technikum otrzymywali tytuł technika handlowego.

Od 1953r. zorganizowano Wydział Zaoczny Technikum Ekonomicznego w celu umożliwienia uzupełnienia wykształcenia kadrom pracowników, zatrudnionych w rozwija-jących się przedsiębiorstwach spółdzielczych, przedsiębiorstwach pegeerowskich, kółkach rolniczych, handlu i wielu innych zakładach pracy na terenie Powiatu Drawskiego

i organizującego się województwa koszalińskiego.

Filie wydziału zaocznego uruchomiono w Technikum Ekonomicznym w Złocieńcu,

 w Powiatowym Związku „Samopomoc Chłopska” w Koszalinie, przy Technikum Ekonomicznym w Słupsku, przy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Bobolicach, przy Powiatowym Związku „Samopomoc Chłopska” w Białogardzie. Zajęcia dydaktyczne na wydziale zaocznym odbywały się w w/w filiach, w soboty i niedziele. Liczba słuchaczy wydziału zaocznego była różna, lecz nigdy nie brakowało chętnych podczas corocznego naboru. Słuchacze wydziału zaocznego, uczęszczający na zajęcia w Złocieńcu,

a rekrutujący się z terenów nieco oddalonych od szkoły nocowali na stancjach lub

w internacie szkolnym. Nadzór dydaktyczny i organizacyjny sprawowany był przez Dyrekcje Technikum Ekonomicznego w Złocieńcu.

Maturę słuchacze wydziału zaocznego składali przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Złocieńcu. Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymywał tytuł: technik ekonomista.

W 1955r. dodatkowo utworzono 3 – letnią Szkołę Rolniczą - kierunek na podbudowie zasadniczej szkoły rolniczej lub szkoły przysposobienia rolniczego

o specjalności – „ wiejski obrót towarowy”. Absolwenci tego kierunku składali egzamin maturalny. Celem tej formy kształcenia było przygotowanie kwalifikowanych kadr do powstających w miastach, miasteczkach i wsiach – Gminnych Spółdzielni „SCh” oraz gminnych ośrodków maszynowych.

 

Od 1949r działalność edukacyjną prowadziła Zasadnicza Szkoła Zawodowa o specjalnościach: ceramik, formierz ceramiczny, włókiennik, murarz, ogrodnik, elektryk, a od 1972r. ślusarz – mechanik. Szkoła nie posiadała warsztatów szkolnych, a uczniowie prowadzili praktyki w Zakładach Przemysłu Wełnianego, Zakładach Ceramiki Budowlanej, Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, Państwowym Ośrodku Maszynowym oraz

w spółdzielczych i prywatnych zakładach rzemieślniczych.

Od 1951r. do 1956r. dyrektorem szkoły był Mieczysław Walczak.

Po nim - w 1956r. stanowisko dyrektora szkoły objął – Janusz Krysztofiak.

 Technikum Handlowe, rozpoznając potrzeby rynkowe przygotowywało kwalifikowane kadry do rodzącego się i rozwijającego handlu oraz spółdzielczości. Szkoła rozwijała się

i kształciła w specjalnościach takich jak: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, finansowe i rachunkowość. Specjalności te cieszyły się popularnością. Absolwenci byli chętnie zatrudniani w wielu nowych przedsiębiorstwach i instytucjach.

 

W roku 1956 nastąpiła kolejna reorganizacja szkoły. Dotychczasowe Technikum Handlowe przekształcono w Technikum Ekonomiczne. Przyjęty profil kształcenia przetrwał do 1968r. W 1968r. naukę w technikum ekonomicznym pobierało 198 uczniów.

W 1962r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Kolejnym dyrektorem został mianowany – Jan Kwasiński, który kierował szkołą do 1975r. Po nim w roku szkolnym 1975 – 1976 stanowisko dyrektora objął Zygmunt Stolzman - nauczyciel szkoły. W 1976r. Dyrektor Stolzman odszedł do Szkoły Rybołówstwa Morskiego w Darłowie.

 

W okresie od 1950 roku do 1975r. szkoła poprawiła swoja bazę, widoczny był jej rozwój na terenie miasta, powiatu i województwa koszalińskiego. Wg opracowania Kazimierza Sarana tendencje rozwojowe szkoły przedstawiały się następująco:

 

 

§         LE  Złocieniec – oddziały, izby, sale specjalne

 

szkoła

Oddziały

izby,sale

1950

1955

1960

1965

1970

1975

LE

oddziały

5

7

7

11

8

8

Złocieniec

izby

5

7

8

8

8

8

 

sale sp.

-

-

-

2

2

2

 

 • tendencje wzrostu ilości oddziałów, poprawa bazy lokalowej oraz organizacja nauki w systemie gabinetowym – klasopracownie przedmiotowe, brak sali gimnastycznej, korzystanie z sali gimnastycznej  Klubu Sportowego OLIMP
 • systematyczna poprawa wyposażenia szkół w sprzęt, pomoce naukowe, stan pracowni i klasopracowni przedmiotowych na podstawie zaopatrzenia przez Przedsiębiorstwo Handlowe CEZAS w Koszalinie i Szczecinie

 

 • Liczba uczniów przypadających na oddział:

 

Szkoła

1950

1955

1960

1965

1970

1975

LE Złocieniec

37,6

33,1

34,3

33,3

34,2

33,7

 

 • Liczba uczniów przypadająca na 1 pomieszczenie:

 

Szkoła

1950

1955

1960

1965

1970

1975

LE Złocieniec

37,6

33,1

30,0

36,6

27,4

27.0

 

 Średnia wielkość pomieszczeń: LE Złocieniec – 40,0 m2 a dla przykładu w L.O Drawsko – 38,8 m2, L.O Kalisz Pom. – 43,2 m2,  i TR Gogółczyn – 42,3 m2 – ma to zdecydowany wpływ na sprawność funkcjonowania szkoły, zdrowotność uczniów, frekwencję na zajęciach, wyniki w nauce,  organizację zajęć pozalekcyjnych i efekty wychowawcze

 

 • Internat przy szkole:

 

szkoła

miejsca

1950

1955

1960

1965

1970

1975

LE

Miejsca

50

74

80

75

66

66

Złocieniec

Wykorzystane

58

80

90

130

114

80

 

Duża tendencja zapotrzebowania na miejsca w internacie i roli internatu jako placówki wychowawczo-opiekuńczej; tendencja poprawy warunków bytowo - żywieniowych w internatach; przy dużym zapotrzebowaniu łóżka piętrowe; kwaterowanie rodzin nauczycielskich w internatach i początek noclegowania na stancjach organizowanych przez internat.

 

 • wyposażenie szkoły: gabinety i ich wartość materialna

 

Szkoła

Gabinet

1965

1970

1975

LE

Fizyczny

72.153

119.580

232.727

Złocieniec

towaroznawczy

53.425

72.857

138.823

 

Wzrost nakładów na wyposażeni, widoczny wzrost wartości bazy dydaktycznej i bytowej szkół, a w tym zdecydowany wzrost sprzętu audiowizualnego

§         środki techniczne w wyposażeniu:

 

Środek audiowizualny

LE Złocieniec

Odbiornik TV

5

Odbiornik radiowy

6

Projektor filmowy

2

Epidiaskop

2

Episkop

1

Diaskop

2

Magnetofon

4

Adapter

2

Radiola

2

Magnetowid

-

Kamera filmowa

-

Razem

25

 

Kadry oświatowe na terenie powiatu drawskiego: 1945r.stanowili pionierzy oświatowi na Ziemi Drawskiej, w tym w Złocieńcu podejmujący działalność oświatową; znaczny deficyt kadry nauczycielskiej na terenie powiatu drawskiego; pomimo wielu apeli sytuacja w latach 1945 – 1950 radykalnie nie ulegała zmianom, pierwsi absolwenci liceów pedagogicznych, absolwenci PKN nieco złagodzili sytuację, ponadto nakazy pracy dla absolwentów. Deficyt kwalifikowanej kadry zastępowano pracownikami niewykwalifikowanymi, którzy dokształcali się na kursach prowadzonych przez Ministerstwo Oświaty oraz lokalne formy kształcenia kursowego, prowadzone przez działające seminaria nauczycielskie,

a potem licea pedagogiczne.

 

 • Liczba uczniów przypadająca na 1 nauczyciela:

 

 

1950

1955

1960

1965

1970

1970

LE Złocieniec

15,7

23,2

21,8

24.0

18.2

19.2

 

Średnio na 1 ucznia w województwie w roku 1970 przypadało 25,2 ucznia.  Gęstość zaludnienia w powiecie drawskim, kadra i jej poziom wykształcenia miał zdecydowany wpływ na poziom pracy szkoły, jej sprawność i przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia ogólnego i zawodowego.

 

·        kwalifikacje nauczycieli:

 

 

Liczba pełnozatr.

% niekwalifik.

1950

1955

1960

1965

1970

1975

ZE Złocieniec

Pełno zatrudn.

12

10

11

14

15

14

 

% niewykwal.

41.7

50.0

45.4

50.0

33.3

35.5

 

Szczególny deficyt nauczycieli z kwalifikacjami należy uznać w przedmiotach: wychowanie techniczne, wychowanie muzyczne, język niemiecki. Uzupełnianie kwalifikacji dokonywano w formie studiów zaocznych na wyższych szkołach pedagogicznych i uniwersytetach, ponadto przyjmowano również absolwentów tych uczelni. Dokształcanie powodowało dezorganizację pracy szkoły. Ponadto zauważa się znaczne sfeminizowanie zawodu nauczycielskiego – w Polsce – 76.7% (Rocznik Statystyczny z 1976r. Warszawa 1976, s.58 wg stanu z 1975r.)

 

 

 • zatrudnienie kobiet:

 

 

1950

1955

1960

1965

1970

1975

LE Złocieniec

58.3

60.0

54.4

50.0

40.0

35.7

 

 • uczniowie:

 

 

Uczniowie

%dziewcz.

1950

1955

1960

1965

1970

1975

 

Uczniowie

188

232

240

366

274

270

LE Złocieniec

%dziewcz.

53.7

57.8

69.2

79.2

89.8

91.5

 

Feminizacja szkól i kierunków kształcenia, przeciętna w powiecie drawskim – w 1950 wynosiła 51,1% dziewcząt a w roku 1975 81,3%

 

 • uczniowie ze środowisk wiejskich w szkołach średnich:

 

 

1950

1955

1960

1965

1970

1975

LE Złocieniec

32.4

39.6

38.4

47.4

48.6

54.3

 

Wzrost odsetka młodzieży ze środowisk wiejskich zależał od sytuacji ludnościowej okolicznych wsi w miastach: Drawsko, Kalisz Złocieniec Sprawność szkoły w statystyce: uzależnienie sprawności od kandydatów przybywających do szkoły średniej i poziomu pracy szkół podstawowych, kadry własnej i organizacji pracy szkoły.

 

 • drugoroczność, jej obraz oraz uwarunkowania:

 

 

1950

1955

1960

1965

1970

1975

LE Złocieniec

12.6

14.0

10.1

6.1

6.3

4.2

Średnia wojewódz.

15.7

15.7

18.7

7.2

5.9

4.6

 

 •  odsiew szkolny :

 

 

1950

1955

1960

1965

1970

1975

LE Złocieniec

12.4

18.6

13.4

6.8

5.9

3.6

Średnia wojewódz.

18.4

24.2

14.7

7.2

6.3

4.8

 

Negatywne zjawisko dla odsiewu wpływa na sprawność szkoły

 

 • sprawność szkoły:

 

 

1950

1955

1960

1965

1970

1975

LE Złocieniec

64.3

61.8

71.7

70.8

74.2

76.3

Średnia wojewódz.

65.0

66.2

68.9

71.2

74.6

74.8

 

 • absolwenci szkól:

 

Lata / ogółem

LE Złocieniec/ ogółem

1950

-

1955

31

1960

26

1965

58

1970

63

1975

67

ogółem

1148

 

 

W roku 1976 Centralna Rada Spółdzielcza „SCH” w Warszawie zaprzestała działalności nadzorczej i zaprzestała być organem założycielskim szkoły. CRS zrzekła się funkcji nadzorczej na korzyść Kuratorium Oświaty i Wychowania w Koszalinie. Szkoły zawodowe połączono i utworzono – Zespół Szkół Zawodowych. Zespół posiadał szkołę średnią – liceum ekonomiczne, które kształciło w specjalnościach: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw oraz finanse i rachunkowość. Dyrektorem Zespołu Szkół został mianowany – Eugeniusz Rosiak, który kierował szkołą do 1981r.

 

W 1976r., w wyniku programu poprawy bazy lokalowej szkoły i zwiększenia ilości izb lekcyjnych podjęto działania przygotowawcze do rozbudowy szkoły. Organ, który przejął szkołę wyraził zgodę na dobudowę skrzydła dydaktycznego wraz z modernizacją sieci centralnego ogrzewania. Dokumentacja zakładała dobudowanie 6 izb lekcyjnych wraz z pomieszczeniami rekreacyjnymi oraz kotłownię z pomieszczeniami zaplecza piwnicznego. Rozbudowę szkoły zakończono w roku 1981.

W roku szkolnym 1981 dokonano kolejnej reorganizacji szkoły, a w tym kolejnej zmiany nazwy szkoły. Zespół Szkół Zawodowych został przekształcony na Zespół Szkół

w Złocieńcu. Dyrektorem Zespołu Szkół w Złocieńcu został – Stanisław Kycia. Dyrektor za akceptacją KOiW w Koszalinie powołał na stanowisko wicedyrektora – Zbigniewa Zabrzyckiego.

 

W roku szkolnym 1987/88 rozpoczęła działalność w ramach zespołu nowa szkoła – liceum ogólnokształcące. Szkoła posiadała również wydział zaoczny dla pracujących.

W roku szkolnym 1991/1992 organizacja szkoły przedstawiała się następująco:

·        Liceum ogólnokształcące – 4 oddziały

·        Liceum ekonomiczne – 6 oddziałów

·        Zasadnicza szkoła zawodowa – 13 oddziałów.

 

W 1996r. szkołę odwiedzają przedwojenni absolwenci szkoły średniej w Złocieńcu narodowości niemieckiej. 40 osobowa grupa gości niemieckich zwiedza szkołę, spotyka się z młodzieżą i nauczycielami oraz władzami miasta Złocieńca. W kronice szkolnej pozostawiają swoje adresy i wrażenia. Chętnie tu wracają również wspomnieniami.

Przewodniczący grupy absolwentów Ernst Jolitz podziękował dyrektorowi szkoły za miły pobyt i serdeczne przyjęcie. Pozostawili stare fotografie i dokumenty.

 

Maj 1996r.-  Matura:

·        Liceum ogólnokształcące: przystąpiło 51 osób, zdało 50 osób

·        Liceum ekonomiczne: przystąpiło 60 osób, zdało 51 osób.

 

„ Dzisiaj w Zespole Szkół rozpoczynają się egzami­ny maturalne ustne. W pierwszej kolejności ucznio­wie zdawać będą język polski, a zgodnie z harmono­gramem matury powinny zakończyć się do 30 maja. W bieżącym roku szkolnym do egzaminu dojrzało­ści

w Liceum Ogólnokształcącym i Liceum Ekono­micznym przystąpiło 109 abiturientów.

Zgodnie z re­gulaminem matury rozpoczęły się obligatoryjnym eg­zaminem pisemnym z języka polskiego. W drugim dniu uczniowie zdawali przedmiot wybrany: matema­tykę, historię lub biologię. W Liceum Ogólnokształcącym najwięcej uczniów składało egzamin z biolo­gii i historii. Natomiast w Liceum Ekonomicznym uczniowie preferowali matematykę. W Liceum Ogól­nokształcącym zaocznym dla dorosłych do egza-minu dojrzałości przystąpiło 32 abiturientów. - Egzaminy pisemne przebiegały w atmo-sferze życzliwości, ale również poszanowania regulaminu - mówi dyrektor Zespołu Szkół Stanisław Kycia. - Ze względu na trudną bazę lokalową część klas zdawała egzaminy

w auli, część natomiast na kory­tarzu”.

 

                                                                                                              Głos Koszaliński – maj 1996r.

 

Uczniowie, którzy nie zdali matury przystąpili do egzaminu poprawkowego w sierpniu 1996r.

 

W grudniu 1996r. na zaproszenie Dyrektora Szkoły – Stanisława Kyci przybywa do szkoły z wizytą Generał Zgromadzenia Księży Zmartwychwstania Pańskiego

– ks. Sutherland McDonald CR przebywający na wizytacji w Parafii pw. NMP w Złocieńcu.

 

 

Należy dodać, że Dyrekcja szkoły od wielu lat współpracuje ze Zgromadzeniem Księży Zmartwychwstańców, a podczas corocznie organizowanych wycieczek klasowych, szkolnych lub nauczycielskich korzystano z bazy noclegowej Zgromadzenia na Mentorelii (po korzystnych cenach).

W roku 1999 na mocy ustawy o samorządzie terytorialnym funkcję organu prowadzącego szkołę przejął Powiat Drawski, a kompetencje organu sprawuje Rada Powiatu i Starosta Drawski. Dyrektor Stanisław Kycia piastując mandat Radnego Powiatu, rezygnuje z funkcji dyrektora szkoły.

 

 

W wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Złocieńcu komisja wyłoniła – Henryka Uchrońskiego, nauczyciela, który pracował na stanowisku nauczyciela historii.

 

W roku 1999 zrodziła się inicjatywa wspólnej inwestycji oświatowej pn.„Hala widowiskowo-sportowa przy Zespole Szkół w Złocieńcu”. Inicjatorami inwestycji byli: Rada Powiatu Drawskiego i  Radą Miasta i Gminy Złocieniec. Szkoła wcześniej nie posiadała sali gimnastycznej a zajęcia wychowania fizycznego odbywały się w sali gimnastycznej ZOK, na powietrzu lub na początku lat 90 – tych w zastępczej sali urządzonej w piwnicy dobudowanego segmentu szkoły.

1 września 1999r.w na podstawie decyzji Zarządu Powiatu w Złocieńcu odbyła się Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego.

 

 

Od 1 września 2000r. szkoła wzbogaciła się o nową pracownię komputerową. W tym czasie Zespół Szkół w Złocieńcu był liczebnie największą szkoła w Powiecie Drawskim i jedną z liczniejszych w województwie zachodniopomorskim. Odważne decyzje samorządowców ugruntowały sukcesy złocienieckiej oświaty.

W dniu 10 listopada 2000r., w kolejną rocznicę Narodowego Święta Niepodległości wmurowano „kamień węgielny” pod przyszłą halę. W akcie wmurowania uczestniczyli: Posłanka na Sejm RP Okręgu Koszalińskiego – Małgorzata Maria Rohde, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Henryk Rupnik, Przewodniczący Rady Powiatu Janusz Ziętkiewicz wraz z Radnymi, Starosta Drawski – Wiktor Woś wraz z Zarządem, Przewodnicząca Rady Miejskiej – Urszula Ptak wraz z Radnymi, Burmistrz Złocieńca Hen-ryk Czarnota wraz z Zarządem, Dziekan Dekanatu Drawskiego – ks. Józef Domińczak, Proboszcz Parafii pw. NMP – Leonard Bandosz, Proboszcz Parafii pw. św. Jadwigi

- Krzysztof Mazur, Rada Pedagogiczna Szkoły wraz z Dyrektorem licznie przybyli Dyrektorzy i Kierownicy Powiatowych i Miejskich Zakładów Pracy, Firm i Instytucji oraz Mieszkańcy Złocieńca. Wykonawcą hali widowiskowo – sportowej został Zakład Murarsko – Betoniarski Bogdana Iwańczuka ze Złocieńca.

 

W listopadzie 2000r. plac budowy złocienieckiej hali widowiskowo-sportowej wizytował Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Józef Faliński w towarzystwie Starosty Drawskiego - Wiktora Wosia, Przewodniczącego Rady Powiatu - Janusza Ziętkiewicza, Burmistrza Złocieńca - Henryka Czarnoty i Członków Zarządu Powiatu Drawskiego

 

Wiosną 2001r. widoczny był już postęp w pracach budowlanych hali. Firma Bogdana Iwańczuka – generalnego wykonawcy inwestycji - wykonuje przewidziane prace zgodnie z założonym harmonogramem.

 

15 lutego 2001r. Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie powołał Państwową  Komisję Egzaminacyjną przy  Zespole Szkół w Złocieńcu  do przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych w zakresie liceum ogólnokształcącego na  podbudowie szkoły zasadniczej.

Nauczyciele poszczególnych zespołów przedmiotowych opracowali i opublikowali Informator PKE przy ZS im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu, następnie przeprowadzili osiem sesji egzaminacyjnych  z  przedmiotów  ogólnokształcących na terenie  byłego województwa koszalińskiego.

 

W dniu 18 maja 2001r. Zespołowi Szkół w Złocieńcu nadano imię „gen. Władysława Andersa”. W uroczystości brał udział Marszałek Sejmu RP – Maciej Płażyński. Po uroczystości odbyło się spotkanie Marszałka Sejmu, Macieja Płażyńskiego z mieszkańcami Złocieńca i Powiatu Drawskiego w złocienieckim kinie „ MEWA ”. Maciej Płażyński wyczerpująco opowiadał o funkcjonowaniu państwa i odpowiadał na zadawane pytania. Wykluczył pomysł tworzenia województwa środkowopomorskiego, a korekty podziału administracyjnego mogą dotyczyć jedynie powiatów i gmin, co wypływa z dotychczasowej praktyki i doświadczeń. W godzinach popołudniowych Maciej Płażyński spotkał się

w Pałacu Cieszyńskim z władzami Powiatu Drawskiego i Gmin Pojezierza Drawskiego.

 

W dniu 28 września 2001r. gościła w Zespole Szkół im. gen. Władysława Andersa  orkiestra Wojskowa Włoskiej Brygady Powietrznej (1 Comando Forze di Difesa) z Friuli.  Brygada Aeromobile przebywała na ćwiczeniach na poligonie drawskim.

W dniu 3  maja 2002r. delegacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu uczestniczyła wraz ze sztandarem w uroczystości kombatanckiej w Warszawie. Delegacji przewodniczył dyrektor szkoły – Henryk Uchroński.

 

W dniach od 11 do 13 września 2003r. delegacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa wraz z pocztem sztandarowym brała udział w III Ogólnopolskim Młodzieżowym Sejmiku Szkól Karpackich: Lubień – Skawina - Kraków.

 Organizatorami sejmiku były: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubieniu, XXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. B. Ducha w Krakowie i Niezależny Związek Harcerstwa Polskiego, Krąg Instruktorski „Czerwony Mak” im. Bohaterów Monte Cassino w Skawinie pod patronatem Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie – „KARPATCZYCY”.

 

W dniu 1 maja 2004r. nastąpiło wejście Polski do Unii Europejskiej. W Złocieńcu zorganizowano Powiatowe uroczystości Dni Europejskich.

 

W dniu 19 czerwca 2004r. nastąpiło oficjalne otwarcie hali widowiskowo – sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu.  Miasto Złocieniec i Powiat Drawski zrealizowały wspólnie inwestycję oświatową, która będzie dobrze służyć uczniom złocienieckich szkól, miastu i mieszkańcom Powiatu Drawskiego.

14 marca 2004 roku ogólnopolski tygodnik „Newsweek Polska” Ogłosił ranking 100 najlepszych liceów w Polsce, które dają największe szanse na wymarzone studia.

 Z wielką satysfakcją dowiedzieliśmy się, że w województwie zachodniopomorskim Liceum Ogólnokształcące w Złocieńcu uplasowało się na drugim miejscu wyprzedzając okoliczne licea w powiecie i renomowane szkoły z większych ośrodków. Oto fragment artykułu

z „Newsweeka”:

 

Sprawdź, które liceum ogólnokształcące daje największe szansę na wymarzone studia.

 

KAROLINA JAROSZEWICZ

 

Ranking „Newsweeka" zapewne wzbudzi wiele emocji. Takich, jakie zapa­nowały w naszej redakcji po ostatecznym obliczeniu i sprawdzeniu wyników. Okazało się bowiem, że do plejady znanych i uznawanych dotąd za najlepsze liceów dołączają mniej znane szkoły. Grudziądz, Ełk, Bielsko-Biała zwyciężyły w rywalizacji z renomowany­mi szkołami z dużych miast. Nie zawsze mogą się poszczycić długoletnią tradycją czy imponującą liczbą olimpijczyków. Za to skutecznie przygotowują na studia na najlepszych wyższych uczelniach. A to właśnie dziś liczy się najbardziej.

Przygotowując nasze zestawienie, zwróciliśmy się do 130 najlepszych (według ran­kingu „Newsweeka" z 2003 r.) szkół wyższych, pytając, jakie licea ukończyli stu­denci I roku studiów dziennych. Zadanie wydawało się proste. Okazało się jednak, że praktycznie nikt nie gromadzi informacji o liceach, które ukończyli studenci. Sztaby pracowników uczelni żmudnie przeglądały więc dla nas tysiące studenc­kich teczek. Ten trud opłacił się. Zebrali­śmy dane. których wcześniej nie zestawił nikt w Polsce.

Ostatecznie informacje przysłało nam 112 szkół wyższych (pełna lista na www.newsweek.pl). Ale uniwersytety: Jagielloński. Śląski i Warszawski udostępniły informacje tylko o studentach największych wydziałów, zaś Akademia Medyczna w Białymstoku dane z miniankiet wypełnianych przez studentów. Brak informacji z pozostałych 30 renomowanych uczelni może nieco zaburzać ostateczny

kształt rankingu. To oznacza, że wysokie miejsce szkoły w zestawieniu gwarantuje jej wysoką skuteczność, ale niższe noty mogą być konsekwencją braku danych, nie zaś gorszego poziomu nauczania.

Mając dane z uczelni, poprosiliśmy kuratoria oświaty o informacje: ilu absolwentów liceów zdało maturę w roku szkolnym 2002-2003. Obliczyliśmy procent studiujących absolwentów, dzieląc liczbę osób, które studiują przez liczbę osób, które zdały maturę. Tak powstał ogólnopolski ranking 100 najlepszych liceów w Polsce oraz zestawienia 50 najlepszych szkół w 15 województwach. W kilku województwach rankingi są krótsze - to wynik braku danych o większej liczbie liceów w zestawieniach, które otrzymaliśmy z wyższych uczelni. Niestety, w tym roku nie pokazujemy najlepszych liceów województwa opolskiego, ponieważ dwie największe uczelnie z tego regionu (Uniwersytet Opolski i Politechnika Opolska) nie przekazały nam informacji. Z rankingów wyłączyliśmy też szkoły, które mają poniżej 30 absolwentów, i najlepsze z nich prezentujemy osobno.

 

ZACHODNIO­POMORSKIE

*procent maturzystów przyjętych na studia

 

1. XIII LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie..................................... 33,61*

2. LO w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

    im. Generała Andersa w Złocieńcu, tel.:(094)3671850.............................................. 32,40*

3. III LO im. Mikołaja Kopernika w Szczeci­nie, tel.: (091)4600093..................................... 29,80*

4. LO im. Bogusława X w Białogardzie. tel.:(094)3122331................................................... 7,78*

5. II LO im. Mieszka I w Szczecinie, tel.:(091)4336117........................................................... 7.14*

6.1 LO im. Stanisława Dubois

   w Koszalinie, tel.: (094) 342 38 29......................................................................................... 6,14*

7.1 LO im. Adama Mickiewicza w Stargardzie Szczecińskim, tel.: (091) 578 35 75.......... 5,71*

8.1 LO im. Mikołaja Kopernika w Kołobrze­gu, tel.: (094) 3544633....................................... 4.80*

9. LO im. Stanisława Staszica w Połczynie Zdroju, tel.:(094)3662083................................. 3.27*

10. LO w ZS nr 2 w Myśliborzu, tel.:(095)7472571............................................................... 22,10*

11. IX LO im. Bohaterów Monte Cassino.

     w Szczecinie, tel.: (091) 433 67 60...................................................................................... 1,23*

12. XIV LO w Szczecinie, tel.:(091)43390 02.......................................................................... 0,19*

13. XLO w Szczecinie, tel.:(091)4820078................................................................................ 9,73*

 

 

W dniach od 21 do 23 kwietnia 2005r.na zaproszenie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych delegacja szkoły wraz ze sztandarem została zaproszona do Bolonii na uroczystość 60 -tej rocznicy wyzwolenia Bolonii i zakończenia walk 2 Polskiego Korpusu. Uroczystość była organizowana pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Do Bolonii udała się delegacja szkoły, której przewodziła opiekunka z ramienia rady pedagogicznej – Urszula Babicka. Poczet sztandarowy stanowili uczniowie klasy II c  LO: Artur Frankowski, Iwona Frankowska i Martyna Kiełbasa.

 

1 września 2004 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Gen. Władysława Andersa odbyła się uroczysta wojewódzka inauguracja nowego roku szkolnego. Wyróżnienie to było dowodem najwyższego uznania władz oświatowych województwa dla osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych szkoły.

 

 

W uroczystości wzięli udział m.in. senator RP Witold Gładkowski, posłanka RP

M. Rohde i Biskup Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej Tadeusz Nycz, Wojewoda Zachodniopomorski – Stanisław Wziątek, Zachodniopomorski Kurator Oświaty – Jerzy Kotlęga, Starosta Drawski – Stanisław Cybula, radni powiatowi i miejscy oraz przedstawiciele szkół. Podczas uroczystości wręczono akty mianowania na nauczyciela dyplomowanego pedagogom z powiatu drawskiego.

 

W roku 2006 Minister Obrony Narodowej w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej Aktem nadania Nr 156 – 2006 – 20 z dnia 10 maja 2006r.  Decyzją Nr 156 z dnia 10.05.2006r. w sprawie nadania Medalu „ za zasługi dla obronności kraju” Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa  w Złocieńcu wyróżniony został brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” .

 

 

W sierpniu 2006r. nastąpiły zmiany na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa. W procedurze konkursu na stanowisko dyrektora szkoły wyłoniono kandydaturę dotychczasowego wicedyrektora

i polonisty  – Jacka Kozłowskiego.

 Starosta Drawski Stanisław Cybula mianował Jacka Kozłowskiego Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu.

 

Stan organizacyjny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa na dzień 1 września 2006r. przedstawiał się następująco:

 

Dyrektor Szkoły – Jacek Kozłowski

Wicedyrektorzy : - Jadwiga Jóźwiak

                           - Jan Macul 

Szkoły działające w ramach zespołu:

 • Liceum Ogólnokształcące
 • Technikum Ekonomiczne
 • Technikum Ochrony Środowiska
 • Technikum Budowlane
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne
 • Ośrodek Doskonalenia Zawodowego

 

W szkole uczy się co roku około 800 osób, zatrudnionych jest około 40 nauczycieli oraz 18 pracowników administracji i obsługi.

*